W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem w okresie od 1.10.2017 r. do 31.05.2018 r. realizowany był projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020.

Wnioskodawcą projektu Uwierz w siebie! jest INSPIRES Sp. z o.o. a partnerami Powiat Łęczyński /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem.
Celem projektu było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym wychowanek MOW w Podgłębokiem poprzez nabycie diagnozy potrzeb, zniwelowanie problemów specjalistycznych o podłożu psychologicznym i dydaktyczno – wychowawczym. Zdobycie kompetencji społecznych i wiedzy na temat rynku pracy, metod poszukiwania pracy, zbudowania silnych podstaw społecznych i kulturowych oraz nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych.
W projekcie udział wzięło 36 wychowanek naszej placówki. Każda uczestniczka poddana była diagnozie potrzeb, opracowano Indywidualny Plan Działania. Wychowanki skorzystały z poradnictwa specjalistycznego: indywidualne zajęcia z psychologiem i indywidualne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Ukończyły grupowe warsztaty kompetencji społecznych: warsztaty radzenia sobie w samodzielnym życiu oraz radzenia sobie ze stresem i agresją. Uczestniczyły w zajęciach z pośrednictwa pracy, w tym indywidualne pośrednictwo pracy, wizyty studyjne i spotkania z pracodawcami. Realizowano poradnictwo profilaktyczne w postaci organizacji zajęć aerobowych – wyjazdy do klubu fitness oraz warsztaty w zakresie pracy na własny rachunek.
Zorganizowano zadania z socjalizacji kulturowej, które cieszyły się największym powodzeniem, czyli 5 wycieczek jednodniowych: do Chełma, Kozłówki i Lublina: wizyty w teatrze, kinie, muzeum, filharmonii. Wycieczki dwu dniowe: Dęblin - Warszawa, Kazimierz – Puławy – Nałęczów – Janowiec, Góry Świętokrzyskie.
24 wychowanek ukończyło szkolenia – kucharz zakończone pozytywnie egzaminem czeladniczym - 14 wychowanek i sprawdzającym – 8 wychowanek. Szkolenia pracownik obsługi biurowej ukończyło 12 wychowanek.
22 wychowanki ukończyło praktyki zawodowe: 13 - kucharz i 9 - pracownik obsługi biurowej.
Uczestnictwo wychowanek MOW w Podgłębokiem w projekcie Uwierz w siebie! umożliwiło kompleksową realizację programu aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej, wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom MOW za zaangażowanie czynne, zrozumienie i wytrwałość w realizację tak dużego przedsięwzięcia oraz wszystkim pozostałym za wsparcie i pomoc.

Koordynator projektu M. Partyka-Nowak

 

 


 • a_i01
 • a_i02
 • a_i03
 • a_i04
 • a_i05
 • a_i06
 • a_i07
 • a_i08
 • a_i09
 • a_i10
 • a_i11
 • a_i12
 • a_i13
 • a_i14
 • a_i15
 • a_i16
 • a_i17
 • a_i18
 • a_i19
 • a_i20