„Odrobina dobra okazana drugiemu człowiekowi,        
lepsza jest niż cała miłość do ludzkości."
Richard Demel
 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem funkcjonuje od 1974 roku. Bazę placówki stanowi internat i szkoła, boisko, tereny rekreacyjne.

Jest placówką resocjalizacyjną zabezpieczającą potrzeby wychowawcze dziewcząt z terenu całej Polski w wieku 13 –18 lat, które kierowane są na mocy postanowień sądowych przede wszystkim za demoralizację, w tym nie realizowanie obowiązku szkolnego.

 

Ośrodek zapewnia całodobową, pełną opiekę specjalistyczną oraz edukację. Uczennice mają możliwość kształcenia się w Szkole Podstawowej, Branżowej Szkole I Stopnia w zawodzie kucharz oraz od 1 września 2022 roku Liceum Ogólnokształcące o profilu medialnym.

Placówka zapewnia wychowankom kompleksową i specjalistyczną pomoc w zakresie wychowania, opieki, kształcenia specjalnego i profilaktyki.

Kadra placówki prowadzi szereg działań mających na celu wielokierunkową pomoc wychowankom. W dużej mierze skupiamy się na profilaktyce, wsparciu psychologiczno – pedagogicznym i terapeutycznym. Placówka posiada bogatą ofertę zajęć uczących umiejętności społeczne: Trening Umiejętności Społecznych, Trening Zastępowania Agresji, Odczuwaj Ufaj Mów, „ARS” czyli jak dbać o miłość.

Prowadzimy zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje: sportowe: biegi, fitness, zajęcia z choreoterapii, bajkoterapii, relaksacji, koło teatralne, fotograficzne, rękodzielnicze.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, dydaktyczno - wyrównawcze, umiejętności uczenia się, rewalidacyjne oraz związane z wyborem kierunku kształcenia.

Duży nacisk stawiany jest na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym. Kierując się maksymą „twórczej resocjalizacji” polegającej na pracy w zakresie zmiany zachowań nieprzystosowania społecznego przez wychowawcze stymulowanie rozwoju i wyposażenie młodzieży w nowe, indywidualne kompetencje społeczne. Praca ta jest realizowana również poprzez angażowanie dziewcząt w życie społeczności lokalnej min.: udział w warsztatach twórczych i rękodzielniczych, konkursach: recytatorskich i plastycznych w bibliotekach i domach kultury na terenie gminy, powiatu i województwa. Uczennice Szkoły Branżowej biorą udział zajęciach kulinarnych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej. Wychowanki w formie wolontariatu przygotowują zajęcia dla podopiecznych Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Jaszczowie, Przedszkola Specjalnego w Ludwinie oraz Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łęcznej.

MOW od lat współpracuje z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie realizując program "Odzyskać Młodość" .

 

 

Projekty unijne:

  1. Projekt unijny Fundacji Sempre a Frente „Pewnie w dorosłość” 2016 -2017r.

  2. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020.

    Uwierz w siebie! Wnioskodawcą projektu był INSPIRES Sp. z o.o. a partnerami Powiat Łęczyński /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem. Okres realizacji od 1.10.2017r. do 31.05.2018r.

  3. Siłownia Zewnętrzna dofinansowanie z PGE

  4. Tablice Interaktywne w ramach projektu „Aktywna tablica”

  5. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty- którego beneficjentem jest Powiat Łęczyński – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem. Okres realizacji: 1.07.2021r. - 30.06.2023r. trwałość projektu:1.07.2023r. - 30.09.2023r.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.